Тази декларация за поверителност описва как ние, Saint Solutions, ще събираме и използваме Вашите лични данни.
Лични данни
Съгласно GDPR, личните данни се определят като:
“всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (“субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

1. Кои сме ние?
„Saint Solutins” ЕООД, ЕИК: , предоставя услуги, свързани с компютърната индустрия, високите технологии и иновативните решения. Познато е на широката общественост под името Saint Solutions. Основната част от търговската дейност на дружеството се осъществява чрез сайта https://www.saintsolutions.com .
Защо Saint Solutions трябва да събира и съхранява лични данни?
За да Ви предоставим услугите, свързани с нашия електронен онлайн магазин, трябва да съберем лични данни за кореспонденция с Вас. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.
За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, Saint Solutions ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.
Когато сте си поръчвали услуги от нашия уебсайт, ние съхраняваме Ваш e-mail, за да Ви изпращаме нашите актуални предложения, които вярваме, че ще Ви заинтересоват. Винаги може да възразите срещу получаването на нашия бюлетин.
Вашите лични данни, които бихме искали да обработим са:
Вид лични данни Източник
Три имена Директно от субекта
Телефон Директно от субекта
И-мейл Директно от субекта
На нашия уебсайт: https://www.saintsolutions.com/ ние използваме „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта. Можете да намерите повече на нашата специална страница с правила за “бисквитки”.
Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:
• Изпълнение на договор за продажба на стока – предимно идентификация и комуникация;
• Подготовка на сключването на договор – отговаряме на Вашите заявки и въпроси;
• Изпълнение на данъчни и други законови задължения.
Нашето правно основание за обработка на личните данни:
• Вашето съгласие;
• В определени случаи това може да е нашият легитимен интерес.
Всички легитимни интереси, преследвани/защитавани от нас или от трети страни, са следните:
• Съхраняване на информация с цел защита срещу съдебни или данъчни претенции;
• Използване на Вашите данни, за да подобрим представянето на нашия уебсайт;
• Осъществяване директен маркетинг по e-mail.
Saint Solutions не събира специални категории лични данни.
2. Обработване на основание съгласие
В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, Saint Solutions ще обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие.
С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.
В случаите, в които Saint Solutions изпраща свои търговски предложения до лица, които не са използвали услугите на Saint Solutions, се изисква съгласието на субекта, като то трябва да бъде дадено свободно, недвусмислено и информирано.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с избиране на опцията „отписване“, която Ви е предоставена към всяко търговско съобщение, отправено до Вас или чрез e-mail със съответно изявление в свободен текст до: info@topvhod.bg.
3. Разкриване пред трети лица
Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица:
Tип трети лица Категория лични данни, които им се предават Цел
Хостинг компании, чийто услуги са нужни за поддръжка на уебсайта и e-mail-а Tри имена, и-мейл, телефон Поддръжка на уебсайта и e-mail-a на Saint Solutions; без услугите на хостинг компаниите, функционирането на нашия сайт би било невъзможно
Facebook, Google Данни за поведението на потребителя в Интернет Maркетингови цели и подобряване на представянето на нашия сайт с цел по-добро потребителско преживяване
4. Период на съхранение
Saint Solutions ще съхранява личните Ви данни, както следва:
Тип лични данни Период на съхранение
Данни от договори с Вас До 5 г. след тяхното сключване – за данъчни и счетоводни цели
5. Правата Ви като субект на данни
Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:
• Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
• Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
• Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
• Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
• Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
• Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
• Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
• Право на съдебна защита: в случай, че Saint Solutions откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 3.6 по-долу.
Aко има трето лице (както е посочено в точка 3.3 по-горе) при обработката на вашите лични данни, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на нея.
6. Жалби
В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от Saint Solutions (или трети лица, както е описано в точка 3.4 по-горе) или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред Отговорника за GDPR.
Данните за всеки от тези контакти са:
Данни за контакт с надзорния орган Данни за контакт с Отговорника за GDPR
Лице за контакт: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) Велислава Кираджийска
Адрес: Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 София, 1407, Бул. Черни връх 68, ет.2
И-мейл: kzld@cpdp.bg info@saintsolutions.com
Телефонен номер: 02/91-53-518 0890 103 434
7. Допълнителна информация
При какви обстоятелства Saint Solutions ще може да ме търси?
Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.
Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава Saint Solutions?
Saint Solutions по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако Saint Solutions съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
• Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
• Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, ако има такова.
• Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
• Информация за легитимните интереси на Saint Solutions или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
• Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
• Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
• Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
• Колко дълго ще се съхраняват данните.
• Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
• Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
• Как да подадете жалба до надзорния орган.
• Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
• Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
• Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.
Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?
В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), Saint Solutions приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни:
• Лична карта

script>